Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/17

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH

 

Godziny rozpoczęcia zebrań:  klasy I-III SP – 1630,  klasy IV-VI SP – 1700,

klasy I-III Gimnazjum – 1730

 

z tym, że pierwsze zebranie w roku szkolnym rozpoczyna się dla wszystkich klas o godz. 1630

Godziny rozpoczęcia konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

klasy I-III SP – 1700, klasy IV-VI SP – 1730, klasy I-III Gimnazjum – 1800

 

 

Data Forma spotkania Tematyka
21 września 2016 r. 1.      Zebrania klasowe 1.      Poinformowanie rodziców o podstawowych dokumentach stanowiących prawo wewnątrzszkolne (statut, WZO, PSO, regulaminy):

2.      Przekazanie rodzicom informacji o:

a)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych,

b)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

c)     sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów,

d)    warunkach i trybie uzyskania  wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

3.      Wybory 3 przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców (tajne).

4.      Informacja o wysokości dobrowolnej składki na ubezpieczenie.

5.      Zasady użytkowania szafek ubraniowych.

6.      Kalendarz imprez i wycieczek klasowych, plan pracy wychowawcy klasy.

7.      Informacja o funkcjonującym w szkole dzienniku elektronicznym.

8.      Poinformowanie rodziców uczniów klas III Gimnazjum o możliwości dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów oraz ogólnych warunkach przeprowadzania egzaminu.

9.      Zebranie deklaracji związanych z udziałem dziecka w lekcjach religii/etyki i ewentualnej rezygnacji z zajęć WDŻR.

10.  Organizacja roku szkolnego (w tym dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

11.  Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uzyskanie ich pisemnej zgody.

2.      Zebranie Rady Rodziców 1.      Wybór prezydium Rady Rodziców
9 listopada 2016 r. 1.      Zebrania klasowe 1.      Zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły, harmonogramem działań w zakresie profilaktyki oraz programami funkcjonującymi w szkole.

2.      Informacja o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.

3.      Sprawy klasowe.

2.      Konsultacje indywidualne z nauczycielami Omówienie  problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
14 grudnia 2016 r. 1.      Zebrania klasowe 1.      Poinformowanie rodziców wszystkich uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych.

2.      Sprawy klasowe.

2.      Konsultacje indywidualne z nauczycielami Omówienie problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
1 lutego    2017 r. 1.      Zebranie ogólne

godz. 1700

1.      Podsumowanie pracy szkoły za I semestr.

2.      Komunikaty dyrektora szkoły.

3.      Wnioski. Dyskusja.

4.      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rady Rodziców.

2.      Zebrania klasowe

1615 – EW

1730 – IV-VI        i Gim.

1.      Zapoznanie z wynikami nauczania danej klasy.

2.      Analiza wyników próbnych egzaminów w klasie III Gimnazjum.

3.      Konsultacje indywidualne z nauczycielami Omówienie problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5 kwietnia 2017 r. 1.      Zebrania klasowe 1.      Informacja o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.

2.      Zapoznanie rodziców uczniów kl. III G z wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzenia  egzaminów gimnazjalnych.

2.      Konsultacje indywidualne z nauczycielami Omówienie problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
24 maja

2017 r.

1.      Zebrania klasowe 1.      Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

2.      Zapoznanie rodziców uczniów klasy II G z możliwościami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

3.      Ustne poinformowanie rodziców o potrzebie objęcia dziecka określonymi formami pomocy psychologiczno-pedagogiczną w kolejnym roku szkolnym.

2.      Konsultacje indywidualne z nauczycielami Omówienie problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
14 czerwca 2017 r. Konsultacje indywidualne z wychowawcą klasy Poinformowanie o wystawionych rocznych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK ELEKRTONICZNY

Raport z ewaluacji

Inf. dla rodz. dzieci niepełn.

Samorząd Uczniowski

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Sie    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930